© Savina Christopoulou

Energaia

Logo design for 'energaia' renewable energy sources company