To Rakario tou Salwna / Το Ρακαριό του Σάλωνα

Logo & Product labeling for Greek Tsipouro
Brand name: 'To Rakario tou Salona' | Slogan: 'The soul of grape marc spirit'

To Rakario tou Salwna

Logo symbol

To Rakario tou Salwna

Label

To Rakario tou Salwna

Bottle labels and logo